Odpady medyczne w pojemnikach na śmieci

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego, odpady, wytwarzane przez osoby przebywające na kwarantannie domowej z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19, ale przechodzących proces leczenia w domu (objętych jednocześnie kwarantanną), należy umieścić w dodatkowym worku (tj. w dwóch workach) i wyrzucić do śmietnika/altany śmietnikowej, gdzie gromadzone są odpady komunalne. Worek ten należy umieścić w pojemniku na odpady zmieszane.

Unieszkodliwianie odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, odbywa się przez termiczne przekształcanie rozumiane, jako:

1) spalanie odpadów przez ich utlenianie w temperaturze nie niższej niż 850°C;

2) inne, procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane.

Do gospodarowania odpadami medycznymi o właściwościach zakaźnych, nie stosuje się przepisów ustawy o odpadach w zakresie warunków transportu odpadów, zbierania odpadów lub ich unieszkodliwiania oraz przepisów Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.55) w zakresie warunków korzystania ze środowiska.

Podstawa prawna: art. 11b ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( t. j. Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.)

Opracował: Przemysław Gogojewicz

Artykuł pochodzi z czasopisma Administrator24