Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na chodniku przy nieruchomości

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku. Wynika to z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). Brzmi on:

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Należy zwrócić uwagę, że chodnik musi graniczyć bezpośrednio z nieruchomością budynkową lub gruntową należącą do nas. Jeżeli natomiast między chodnikiem a nieruchomością jest pas zieleni, który nie należy do nas to wówczas obowiązek spoczywa na gminie lub właścicielu trawnika.